Ý nghĩa của từ sinh hoạt là gì:
sinh hoạt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ sinh hoạt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa sinh hoạt mình

1

16   4

sinh hoạt


I d. 1 Những hoạt động thuộc về đời sống hằng ngày của một người hay một cộng đồng người (nói tổng quát). Sinh hoạt vật chất và tinh thần. Tư liệu sinh hoạt. Sinh hoạt gia đình. Giá sinh hoạt*. 2 Những hoạt động tập thể của một tổ chức (nói tổng quát). Sinh hoạt c [..]
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

13   7

sinh hoạt


Những hoạt động thuộc về đời sống hằng ngày của một người hay một cộng đồng người (nói tổng quát). Sinh hoạt vật chất và tinh thần. Tư liệu sinh ho [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

11   5

sinh hoạt


những hoạt động thuộc về đời sống hằng ngày của một người hay một cộng đồng người (nói tổng quát) sinh hoạt tinh thần sinh hoạt gia đ&i [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

4

8   6

sinh hoạt


I d. 1 Những hoạt động thuộc về đời sống hằng ngày của một người hay một cộng đồng người (nói tổng quát). Sinh hoạt vật chất và tinh thần. Tư liệu s [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của sinh hoạt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< sách vở lưới >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa