Ý nghĩa của từ set out for là gì:
set out for nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ set out for Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa set out for mình

1

2   3

set out for


lên đường / khởi hành đi (đâu)In late 1941, he set out for China, guided by a young comrade over the treacherous mountain trails.Cuối năm 1941 anh ấy lên đường đi Trung Quốc v [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của set out for
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< set off settle for sth >>