Ý nghĩa của từ số trung bình là gì:
số trung bình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ số trung bình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa số trung bình mình

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

số trung bình


Số thương của một tổng chia cho số các số hạng của tổng ấy.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "số trung bình". Những từ có chứa "số trung bình" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionar [..]
Nguồn: vdict.com

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

số trung bình


Số thương của một tổng chia cho số các số hạng của tổng ấy.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

số trung bình


Số thương của một tổng chia cho số các số hạng của tổng ấy.
Nguồn: vi.wiktionary.org

<< hoặc giả hu hu >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa