Ý nghĩa của từ số bị nhân là gì:
số bị nhân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ số bị nhân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa số bị nhân mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

số bị nhân


số được đem nhân với một số khác; phân biệt với số nhân trong phép tính 13 x 5 = 65, thì 13 là số bị nhân
Nguồn: tratu.soha.vn

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

số bị nhân


Số phải đem gấp bội lên một số lần bằng một số khác, gọi là số nhân, để được tích số.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

số bị nhân


(toán) Số phải đem gấp bội lên một số lần bằng một số khác, gọi là số nhân, để được tích số.
Nguồn: vdict.com

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

số bị nhân


(toán) Số phải đem gấp bội lên một số lần bằng một số khác, gọi là số nhân, để được tích số.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de (offline)

<< huyết tộc sỏi đời >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa