Ý nghĩa của từ run into là gì:
run into nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ run into Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa run into mình

1

0   0

run into


Nghĩa của cụm động từ:
- Để gặp một người mà bạn biết khi bạn không mong đợi
- Đi nhanh hơn đi bộ
- Của một con ngựa: để di chuyển nhanh
- Để sử dụng một trò chơi đang chạy trên hành vi phạm tội - Được sử dụng của một đội bóng đá
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của run into
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pflege kuro >>