Ý nghĩa của từ represent là gì:
represent nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ represent. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa represent mình

1

2 Thumbs up   1 Thumbs down

represent


| represent represent (rĕprĭ-zĕntʹ) verb, transitive represented, representing, represents 1. a. To stand for; symbolize: The bald eagle represents the United States. b. To indi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

0 Thumbs up   2 Thumbs down

represent


Tiêu biểu cho, tượng trưng cho; tương ứng với. | : ''he represents the best traditions of his country'' — ông ta tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp nhất của đất nước | Thay mặt, đại diện. | : ''to [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

0 Thumbs up   2 Thumbs down

represent


[,ri:pri'zent]|ngoại động từ|ngoại động từ|Tất cảngoại động từ miêu tả, hình dungthis picture represents the Nghe Tinh Soviets insurrection bức tranh này miêu tả cuộc khởi nghĩa Xô viết Nghệ Tĩnh trìn [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

<< emulsify reprehend >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa