Ý nghĩa của từ region là gì:
region nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ region. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa region mình

1

3   3

region


Vùng, miền. | : ''a mountainous '''region''''' — miền đồi núi | : ''the abdominal '''region''''' — (giải phẫu) vùng bụng | Tầng lớp (quyển khí... ). | Lĩnh vực. | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   3

region


| region region (rēʹjən) noun Abbr. reg. 1. A large, usually continuous segment of a surface or space; area. 2. A large, indefinite portion of the earth's surface. 3. A specifi [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

1   3

region


['ri:dʒən]|danh từ vùng, miềna mountainous region miền đồi núithe abdominal region (giải phẫu) vùng bụng khu tầng, lớp (khí quyển...) lĩnh vựcthe region of metaphysics l [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của region
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< regent registration >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa