Ý nghĩa của từ regain là gì:
regain nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ regain Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa regain mình

1

0   0

regain


Lấy lại, thu đi, gỡ lại, chiếm lại, chuộc lại. | : ''to '''regain''' consciousness'' — tỉnh lại | Trở lại (nơi nào). | : ''to '''regain''' one's home'' — trở lại [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của regain
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< reg régalade >>