Ý nghĩa của từ reg là gì:
reg nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ reg. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa reg mình

1

0   0

reg


Hoang mạc đá.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

reg


Là từ viết tắt của từ registration, nghĩa là danh sách
Danh từ:
- Hành động ghi tên hoặc thông tin vào danh sách chính thức
- Bộ số và chữ chính thức hiển thị ở mặt trước và mặt sau của xe đường bộ
- Một bản ghi tên của ai đó trong danh sách chính thức
la gi - Ngày 30 tháng 9 năm 2019

Thêm ý nghĩa của reg
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< réfutation regain >>