Ý nghĩa của từ receptor là gì:
receptor nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ receptor. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa receptor mình

1

8   1

receptor


Cơ quan nhận cảm, thụ quan.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

receptor


1. đối tượng hứng chịu          2. thụ quan
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

3

1   2

receptor


[ri'septə(r)]|danh từ cơ quan nhận cảm, thụ quanChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

4

0   1

receptor


Thụ quan
Nguồn: vietnamcentrepoint.edu.vn

Thêm ý nghĩa của receptor
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< receptive recession >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa