Ý nghĩa của từ phụ đạo là gì:
phụ đạo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ phụ đạo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa phụ đạo mình

1

21   12

phụ đạo


d. 1. Thầy dạy vua khi còn nhỏ (cũ). 2. đg. Nói giáo viên giúp đỡ cho học sinh hiểu thêm bài, ngoài giờ lên lớp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

22   13

phụ đạo


giảng thêm ngoài giờ lên lớp, giúp cho học sinh hiểu thêm bài đi học phụ đạo tìm giáo viên dạy phụ đạo cho con
Nguồn: tratu.soha.vn

3

20   14

phụ đạo


Thầy dạy vua khi còn nhỏ (cũ). | Nói giáo viên giúp đỡ cho học sinh hiểu thêm bài, ngoài giờ lên lớp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

4

18   13

phụ đạo


d. 1. Thầy dạy vua khi còn nhỏ (cũ). 2. đg. Nói giáo viên giúp đỡ cho học sinh hiểu thêm bài, ngoài giờ lên lớp.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "phụ đạo" [..]
Nguồn: vdict.com


Thêm ý nghĩa của phụ đạo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< phụ lục phục hóa >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa