Ý nghĩa của từ original là gì:
original nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ original. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa original mình

1

0   1

original


Tỏng tiếng Anh, từ "original" là danh từ có nghĩa là nguyên bản, nguyên gốc của một cái gì đó.
Ví dụ 1: The original version of this book is in the city library. (Nguyên bản của cuốn sách này ở thư viện thành phố)
Ví dụ 2: She didn't knows where the original toys was. (Cô ấy không biết bản gốc của những đồ chơi ở đâu)
la gi sister - Ngày 05 tháng 9 năm 2019

2

1   3

original


Gốc, (thuộc) nguồn gốc, (thuộc) căn nguyên, đầu tiên. | Nguyên bản chính. | : ''where is the '''original''' picture?'' — bức ảnh chính ở đâu? | Độc đáo. | : ' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2   4

original


[ə'ridʒənl]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ (thuộc) gốc, (thuộc) nguồn gốc, (thuộc) căn nguyên, đầu tiên (thuộc) nguyên bản chínhwhere is the original picture ? b [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của original
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aviation avidité >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa