Ý nghĩa của từ on the fly là gì:
on the fly nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ on the fly Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa on the fly mình

1

2   0

on the fly


on the fly là một thành ngữ tiếng Anh, có nghĩa:

1. tranh thủ làm một việc gì đó, thường là khi đang vội vàng
- he took lunch on the fly

2. miêu tả trạng thái đang ở trên không của cái gì đó
- the plane is on the fly
- he caught the ball on the fly
hansnam - Ngày 04 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của on the fly
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yaoming vray >>