Ý nghĩa của từ oe con là gì:
oe con nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ oe con. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa oe con mình

1

0   0

oe con


Đứa trẻ tinh nghịch, hỗn láo.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

oe con


Đứa trẻ tinh nghịch, hỗn láo.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

oe con


Đứa trẻ tinh nghịch, hỗn láo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của oe con
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghịch đảo ngoam ngoáp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa