Ý nghĩa của từ nghịch đảo là gì:
nghịch đảo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ nghịch đảo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghịch đảo mình

1

18   10

nghịch đảo


Nói hai số có tích bằng 1. | Và 1/3 là hai số nghịch đảo.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

12   12

nghịch đảo


(toán) Nói hai số có tích bằng 1: 3 và 1/3 là hai số nghịch đảo.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghịch đảo". Những từ có chứa "nghịch đảo": . ngh [..]
Nguồn: vdict.com

3

7   9

nghịch đảo


(toán) Nói hai số có tích bằng 1: 3 và 1/3 là hai số nghịch đảo.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

10   12

nghịch đảo


(hai số hoặc hai biểu thức) nhân với nhau thì bằng 1 M và N là hai số nghịch đảo nhau Danh từ số hoặc biểu thức mà nhân với số [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

8   12

nghịch đảo


(toán)số nghịch đảo là lấy số đó mũ trừ 1 là ra
trần lê li li - Ngày 02 tháng 11 năm 2013


Thêm ý nghĩa của nghịch đảo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghịch ý oe con >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa