Ý nghĩa của từ nhoẹt miệng là gì:
nhoẹt miệng nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ nhoẹt miệng Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhoẹt miệng mình

1

2   6

nhoẹt miệng


Nhoẹt miệng có nghĩa là ở miệng bị nổi nhiệt,nóng ở trong người
Nhoẹt miệng - Ngày 07 tháng 7 năm 2020

Thêm ý nghĩa của nhoẹt miệng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Nà-ní truyền thống là những thói quen tốt đẹp được lưu giữ từ đời này qua đời khác, thế hệ này tới thế sau mà không thay đổi. Thí dụ như : Tết Việt Nam, được mọi người Việt trên khắp thế giới nhìn nhận Tết là những ngày đầu của một năm mới, là văn hóa của dân t >>