Ý nghĩa của từ nhầm nhỡ là gì:
nhầm nhỡ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ nhầm nhỡ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhầm nhỡ mình

1

0   0

nhầm nhỡ


Nh. Lầm lỡ.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhầm nhỡ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "nhầm nhỡ": . nham nham nham nhở nhảm nhí nhăm nhăm nhầm [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

nhầm nhỡ


Nh. Lầm lỡ.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của nhầm nhỡ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhầm lẫn nhận diện >>