Ý nghĩa của từ nhầm lẫn là gì:
nhầm lẫn nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nhầm lẫn. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhầm lẫn mình

1

2   0

nhầm lẫn


Nh. Lầm lẫn.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nhầm lẫn". Những từ có chứa "nhầm lẫn" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . lắt nhắt nhận [..]
Nguồn: vdict.com

2

1   1

nhầm lẫn


Nh. Lầm lẫn.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

0   0

nhầm lẫn


Cách viết phụ âm sai của một số người miền Bắc đối với 2 chữ 'lầm lẫn' vì họ phát âm 'l' thành 'n' hoặc 'nh'
Ẩn danh - Ngày 21 tháng 9 năm 2020

4

0   1

nhầm lẫn


nhầm cái nọ với cái kia (nói khái quát) đánh dấu cho khỏi nhầm lẫn Đồng nghĩa: lầm lẫn
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của nhầm lẫn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhầm nhầm nhỡ >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa