Ý nghĩa của từ nhất quán là gì:
nhất quán nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nhất quán. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nhất quán mình

1

13   5

nhất quán


tt. Có tính thống nhất từ đầu đến cuối, trước sau không mâu thuẫn, trái ngược nhau: chủ trương nhất quán giải quyết một cách nhất quán.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

2

17   10

nhất quán


Có tính thống nhất từ đầu đến cuối, trước sau không mâu thuẫn, trái ngược nhau. | : ''Chủ trương '''nhất quán'''.'' | : ''Giải quyết một cách '''nhất quán' [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

9   7

nhất quán


tt. Có tính thống nhất từ đầu đến cuối, trước sau không mâu thuẫn, trái ngược nhau: chủ trương nhất quán giải quyết một cách nhất quán.. Các kết quả t [..]
Nguồn: vdict.com

4

7   6

nhất quán


có tính chất thống nhất từ đầu đến cuối, trước sau không trái ngược, không mâu thuẫn nhau giải quyết nhất quán các tr [..]
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của nhất quán
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhảy sào nhận biết >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa