Ý nghĩa của từ Tâm thế là gì:
Tâm thế nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ Tâm thế. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa Tâm thế mình

1

13 Thumbs up   1 Thumbs down

Tâm thế


Tâm thế là toàn bộ thái độ, tâm lý của con người khi đứng trước một sự việc nào đó và nó có ảnh hưởng cực kỳ to lớn đến kết quả hành động của con người. Có thể nêu lên hai tâm thế đối lập nhau: Một là tâm thế chủ động, tích cực; hai là tâm thế bị động, tiêu cực(cop lại)
Danh hải - 00:00:00 UTC 10 tháng 5, 2021

2

14 Thumbs up   6 Thumbs down

Tâm thế


(Ít dùng) tâm trạng và tư thế thể hiện ra trước một việc gì (nói khái quát) tâm thế của một người chiến thắng có tâm thế dự ph [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

5 Thumbs up   7 Thumbs down

Tâm thế


Theo tôi nghỉ đơn giản tâm thế là :
- sống phải có ý thức
- sống phải có trách nhiệm
- sống phải có mục đích
- sống phải có ý chí phát triển
- sống phải có sở thích của mình
Dương văn minh - 00:00:00 UTC 10 tháng 9, 2019

<< Tân gia Tâm thư >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa