Ý nghĩa của từ ngoại viện là gì:
ngoại viện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ngoại viện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngoại viện mình

1

3   0

ngoại viện


Giúp đỡ của bên ngoài.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   0

ngoại viện


Giúp đỡ của bên ngoài.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngoại viện". Những từ có chứa "ngoại viện" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . n [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

ngoại viện


Giúp đỡ của bên ngoài.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ngoại viện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ngoại tệ nửa chừng >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa