Ý nghĩa của từ ngoại hạng là gì:
ngoại hạng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ ngoại hạng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngoại hạng mình

1

2   0

ngoại hạng


Hạng đặc biệt, ở trên các hạng thường. | : ''Chè hương '''ngoại hạng'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   0

ngoại hạng


Hạng đặc biệt, ở trên các hạng thường: Chè hương ngoại hạng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngoại hạng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ngo [..]
Nguồn: vdict.com

3

1   0

ngoại hạng


Hạng đặc biệt, ở trên các hạng thường: Chè hương ngoại hạng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

1   0

ngoại hạng


hạng đặc biệt, trên tất cả các hạng xếp theo bình thường giải bóng đá ngoại hạng sản phẩm ngoại hạng Đồng nghĩa: siêu hạn [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của ngoại hạng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nữ nhi thường tình nữ lưu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa