Ý nghĩa của từ ngoại đường là gì:
ngoại đường nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ngoại đường. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngoại đường mình

1

0   1

ngoại đường


Họ bên ngoại.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

ngoại đường


họ bên ngoại. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngoại đường". Những từ có chứa "ngoại đường" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . ngoạch [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   1

ngoại đường


họ bên ngoại
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của ngoại đường
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nửa chừng nữ tử >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa