Ý nghĩa của từ nghi ngút là gì:
nghi ngút nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ nghi ngút. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa nghi ngút mình

1

2   2

nghi ngút


Nói khói bốc lên cuồn cuộn. | : ''Khói hương '''nghi ngút'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   2

nghi ngút


Nói khói bốc lên cuồn cuộn: Khói hương nghi ngút.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

3

2   2

nghi ngút


(khói, hơi) bốc lên nhiều và toả ra không ngớt khói hương nghi ngút Đồng nghĩa: ngun ngút
Nguồn: tratu.soha.vn

4

2   4

nghi ngút


Nói khói bốc lên cuồn cuộn: Khói hương nghi ngút.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "nghi ngút". Những từ có chứa "nghi ngút" in its definition in Vietnamese. Vietnam [..]
Nguồn: vdict.com

Thêm ý nghĩa của nghi ngút
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nghi kỵ phá cách >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa