Ý nghĩa của từ ngư lôi là gì:
ngư lôi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ ngư lôi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ngư lôi mình

1

0   0

ngư lôi


Vũ khí chứa thuốc nổ dùng để đánh chiến hạm.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

ngư lôi


Vũ khí chứa thuốc nổ dùng để đánh chiến hạm.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "ngư lôi". Những từ phát âm/đánh vần giống như "ngư lôi": . nghe lời [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

ngư lôi


Vũ khí chứa thuốc nổ dùng để đánh chiến hạm.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

ngư lôi


loại đạn phóng ngầm ở dưới nước để đánh phá tàu thuyền và các công trình biển phóng ngư lôi tiêu diệ [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

ngư lôi


Ngư lôi là một loại đạn tự di chuyển trong nước. Ngư lôi là đạn chính của tàu ngầm tấn công và tàu phóng lôi, ngoài ra còn có thể được bắn từ tàu nổ [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của ngư lôi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quần ngựa quần cư >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa