Ý nghĩa của từ more or less là gì:
more or less nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ more or less. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa more or less mình

1

3   2

more or less


Dùng để thay thế cho những trạng từ mostly, approximately, almost, nearly, roughly,... nghĩa là gần như, nhiều hoặc ít hơn, khoảng,... chỉ đến một mức độ khác nhau hoặc không xác định hoặc với các biến thể nhỏ. Hoặc được sử dụng để hiển thị rằng bạn đang đoán một số hoặc số tiền
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

2

2   5

more or less


Nghĩa của từ: ít nhiều, xấp xỉ, hầu như, ước chừng, trên dưới.
Ví dụ 1: Cô ấy hầu như đã hoàn thành xong dự án của cô ấy trừ việc chỉnh sửa. (She has done her project more or less apart from editing.)
Ví dụ 2: Cái thùng đó nặng xấp xỉ 50 kí đó. (This carton box is 50 kg more or less.)
nga - Ngày 06 tháng 11 năm 2018

Thêm ý nghĩa của more or less
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< x trail bhm >>