Ý nghĩa của từ miệng lưỡi là gì:
miệng lưỡi nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ miệng lưỡi. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa miệng lưỡi mình

1

0   0

miệng lưỡi


Nói người ăn nói lém lỉnh.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

miệng lưỡi


Nói người ăn nói lém lỉnh.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

miệng lưỡi


Nói người ăn nói lém lỉnh.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

miệng lưỡi


miệng và lưỡi của con người; dùng để chỉ lối ăn nói thớ lợ, không thật thà miệng lưỡi con buôn Tính từ (Khẩu ngữ) c&oa [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của miệng lưỡi
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< quê nhà quét đất >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa