Ý nghĩa của từ loe loét là gì:
loe loét nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ loe loét. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa loe loét mình

1

0   0

loe loét


Nhây nhớt toe toét. | : ''Miệng ăn trầu đỏ '''loe loét'''.'' | Không đủ sáng. | : ''Ngọn đèn dầu '''loe loét'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

loe loét


Nhây nhớt toe toét : Miệng ăn trầu đỏ loe loét.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "loe loét". Những từ phát âm/đánh vần giống như "loe loét": . loe loét l [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

loe loét


Nhây nhớt toe toét : Miệng ăn trầu đỏ loe loét.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

loe loét


(Ít dùng) như nhoe nhoét môi tô son loe loét
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của loe loét
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tàn tệ tàn nhẫn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa