Ý nghĩa của từ lạc điệu là gì:
lạc điệu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lạc điệu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lạc điệu mình

1

20   7

lạc điệu


Sai điệu của bài hát. | : ''Hát '''lạc điệu'''.'' | Có biểu hiện không ăn khớp với hoàn cảnh. | : ''Bộ quần áo này '''lạc điệu'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

10   13

lạc điệu


sai, chệch ra khỏi điệu của bài hát, bản nhạc hát lạc điệu không ăn khớp, không phù hợp với hoàn cảnh, không khí [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

3

11   15

lạc điệu


tt. 1. Sai điệu của bài hát: hát lạc điệu. 2. Có biểu hiện không ăn khớp với hoàn cảnh: Bộ quần áo này lạc điệu.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

8   15

lạc điệu


tt. 1. Sai điệu của bài hát: hát lạc điệu. 2. Có biểu hiện không ăn khớp với hoàn cảnh: Bộ quần áo này lạc điệu.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "l [..]
Nguồn: vdict.com

5

5   12

lạc điệu


1.Sai điệu múa . .2.Biểu hiện không khớp với bài hát.
Ẩn danh - Ngày 27 tháng 4 năm 2016


Thêm ý nghĩa của lạc điệu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lạc thú lại sức >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa