Ý nghĩa của từ lược thuật là gì:
lược thuật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ lược thuật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa lược thuật mình

1

16   5

lược thuật


Kể lại tóm tắt một câu chuyện một văn bản nào đó
huynhvathien - Ngày 12 tháng 10 năm 2014

2

13   3

lược thuật


Kể lại tóm tắt.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "lược thuật". Những từ có chứa "lược thuật" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . thuận [..]
Nguồn: vdict.com

3

13   5

lược thuật


Kể lại tóm tắt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

11   5

lược thuật


Kể lại tóm tắt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

5

8   7

lược thuật


trình bày tóm tắt (thường bằng văn viết) lược thuật nội dung chính của cuốn tiểu thuyết
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của lược thuật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trường ca trước đây >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa