Ý nghĩa của từ làng xóm là gì:
làng xóm nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ làng xóm. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa làng xóm mình

1

17   5

làng xóm


làng và xóm, về mặt là khối dân cư ở nông thôn với đời sống riêng của nó (nói khái quát) làng x [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

2

23   15

làng xóm


Làng nói chung.
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

4   4

làng xóm


Làng nói chung.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "làng xóm". Những từ có chứa "làng xóm" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . xóm giềng hàng xó [..]
Nguồn: vdict.com

4

4   4

làng xóm


Làng nói chung.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

5

1   1

làng xóm


làng xóm có nghĩa là một khu dân cư...........................................................................................................................................................................................................................................
hồ huy hoàng - Ngày 14 tháng 9 năm 2016


Thêm ý nghĩa của làng xóm
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< trướng mai trướng loan >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa