Ý nghĩa của từ kn là gì:
kn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ kn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kn mình

1

6   0

kn


viết tắt của " knot": có nghĩa
1. một mớ, như trong tóc hoặc chuỗi
4. dây trang trí hoặc buộc, như của băng hoặc bện
5. một nhóm nhỏ hoặc tụ tập nhóm
6. một vấn đề khó khăn
thanhthanh - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của kn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kl well done >>