Ý nghĩa của từ khu vực 3 là gì:
khu vực 3 nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ khu vực 3 Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa khu vực 3 mình

1

0   0

khu vực 3


Thường được viết tắt là KV3: bao gồm các tỉnh, thành phố trung ương hoặc trực thuộc trung ương. Ví dụ: Thành phố Hà Nội, Thành Phố Hồ Chí Minh, TP Hải Phòng,...
ThuyNguyen - Ngày 26 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của khu vực 3
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< yq zerg rush >>