Ý nghĩa của từ kì thị chủng tộc là gì:
kì thị chủng tộc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ kì thị chủng tộc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa kì thị chủng tộc mình

1

0   0

kì thị chủng tộc


là từ diễn tả sự kì thị dựa trên màu da và chủng tộc. | là sự phân biệt đối xử dựa trên màu da và chủng tộc.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

kì thị chủng tộc


Phân biệt chủng tộc thường được định nghĩa là một niềm tin hoặc giáo lý rằng sự khác biệt cố hữu về sinh học giữa các chủng tộc khác nhau của loài [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của kì thị chủng tộc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đoán già đoán non cội ngu >>