Ý nghĩa của từ đoán già đoán non là gì:
đoán già đoán non nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ đoán già đoán non Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa đoán già đoán non mình

1

0   0

đoán già đoán non


là một thành ngữ ý muốn nói là một sự phỏng đoán của ai đó là sai | : thôi ông ơi ''đoán già đoán non'' hoài có đúng đâu mà đoán.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của đoán già đoán non
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< đoán mò kì thị chủng tộc >>