Ý nghĩa của từ judgement là gì:
judgement nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ judgement. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa judgement mình

1

1   1

judgement


Sự xét xử. | : ''to pass (give, render) '''judgment''' on someone'' — xét xử ai | Quyết định của toà; phán quyết, án. | : ''the last '''judgment''''' — (tôn giáo) phán q [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

1   1

judgement


['dʒʌdʒmənt]|Cách viết khác : judgment ['dʒʌdʒmənt] như judgment Chuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của judgement
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< impaludism impanel >>