Ý nghĩa của từ interaction là gì:
interaction nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ interaction. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa interaction mình

1

1   0

interaction


Tương tác, sự ảnh hưởng lẫn nhau. | : ''human-computer '''interaction''''' — tương tác người-máy | Tác động qua lại. | Sự tác động qua lại, sự tương tác. | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

interaction


| interaction interaction (ĭntər-ăkʹshən) noun 1. a. The act or process of interacting. b. The state of undergoing interaction. 2. Physics. Any of four fundamental ways [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

0   1

interaction


[,intər'æk∫n]|danh từ sự ảnh hưởng lẫn nhau, sự tác động với nhau, sự tương tácChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của interaction
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< interactant interactive >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa