Ý nghĩa của từ install là gì:
install nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ install. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa install mình

1

3   0

install


Kết nối, lắp đặt, chuẩn bị cho vật gì đó có thể dùng được | :''I haven't '''installed''' the new operating system yet because of all the bugs.'' | Chập nhận chính thức [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

3   3

install


[in'stɔ:l]|Cách viết khác : instal [in'stɔ:l] như instal Chuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của install
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< setting panel >>