Ý nghĩa của từ insect là gì:
insect nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ insect. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa insect mình

1

3   1

insect


Sâu bọ, côn trùng. | Đồ nhãi nhép, đồ sâu bọ, đồ giun dế.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

insect


['insekt]|danh từ (động vật học) sâu bọ, côn trùng (nghĩa bóng) đồ nhãi nhép, đồ sâu bọ, đồ giun dếChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

2   1

insect


Côn trùng, hay sâu bọ, là một lớp (sinh vật) thuộc về ngành động vật không xương sống, chúng có bộ xương ngoài làm bằng kitin, cơ thể có ba phần (đầu, ng [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

4

1   2

insect


| insect   insect (ĭnʹsĕkt) noun 1. a. Any of numerous usually small arthropod animals of the class Insecta, having an adult stage characterized by three pairs of legs and a bod [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của insect
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< diep nummer >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa