Ý nghĩa của từ ingredient là gì:
ingredient nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ ingredient. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ingredient mình

1

2   1

ingredient


Phần hợp thành, thành phần.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   1

ingredient


| ingredient ingredient (ĭn-grēʹdē-ənt) noun An element in a mixture or compound; a constituent. See synonyms at element. [Middle English, from Latin ingrediēns, ingredie [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

3

1   1

ingredient


[in'gri:djənt]|danh từ phần hợp thành, thành phầnChuyên ngành Anh - Việt
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của ingredient
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< anglophobe ingress >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa