Ý nghĩa của từ infinity là gì:
infinity nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ infinity. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa infinity mình

1

12   1

infinity


Infinitude. | Vô cực, vô tận.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

5   2

infinity


tính vô cùng, tính vô tận
Nguồn: dialy.hnue.edu.vn

Thêm ý nghĩa của infinity
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< improve inquest >>