Ý nghĩa của từ improve là gì:
improve nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ improve. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa improve mình

1

3 Thumbs up   2 Thumbs down

improve


[im'pru:v]|ngoại động từ|nội động từ|Tất cảngoại động từ cải tiến, cải thiện, cải tạo, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức...)to improve one's style of work cải tiến lề lối làm việcto improve one' [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

2 Thumbs up   2 Thumbs down

improve


Cải tiến, cải thiện, cải tạo, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức... ). | : ''to '''improve''' one's style of work'' — cải tiến lề lối làm việc | : ''to '''improve''' one's life'' — cải thiện đ [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

3

2 Thumbs up   2 Thumbs down

improve


| improve improve (ĭm-prvʹ) verb improved, improving, improves   verb, transitive 1. To raise to a more desirable or more excellent quality or condition; make better. 2. T [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

<< immaculate infinity >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa