Ý nghĩa của từ inevitably là gì:
inevitably nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ inevitably Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa inevitably mình

1

0   0

inevitably


Chắc hẳn, chắc chắn.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của inevitably
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< indeed inferentially >>