Ý nghĩa của từ indeed là gì:
indeed nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ indeed. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa indeed mình

1

1   0

indeed


[in'di:d]|phó từ thực vậy, thực mà, quả thực, thực lại làI was indeed very glad to hear the news tôi quả thực rất vui mừng khi nghe tin ấythank you very much indeed thự [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

2

1   1

indeed


Thực vậy, thực sự, thực mà, thật mà, quả thực, thực lại là. | : ''I was '''indeed''' very glad to hear the news'' — tôi quả thực rất vui mừng khi nghe tin ấy | : [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của indeed
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< incredibly inevitably >>