Ý nghĩa của từ income tax là gì:
income tax nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ income tax. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa income tax mình

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

income tax


. Thuế thu nhập - Một số tiền ấn định phải trả cho chính phủ được tính trên cơ sở thu nhập ròng của các cá nhân và doanh nghiệp.
Nguồn: vietnamese.vietnam.usembassy.gov

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

income tax


Thuế thu nhập  
Nguồn: nhatban.net

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

income tax


Thuế thu nhập.
Nguồn: vi.wiktionary.org
<< median location principle measurement error >>