Ý nghĩa của từ in what way là gì:
in what way nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ in what way. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa in what way mình

1

8   2

in what way


"theo nghĩa/cách nào"

-you look like an idiot!
(mày nhìn như thằng ngu ý!)
-in what way?
(theo hướng nào?) ý nói phản đối ko thấy bản thân giống thằng ngu theo chiều hướng nào hêt.
heatherle - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

2

5   3

in what way


Là một phó từ, dùng để hỏi, có nghĩa và sử dụng giống như từ How( ra sao, theo cách nào, làm sao, như thế nào.
VD: In what way does technology make people lazier?
( Theo cách nào công nghệ khiến con người lười biếng hơn?)
vuvu - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của in what way
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Cùng cực cv xin việc >>