Ý nghĩa của từ in the way là gì:
in the way nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ in the way Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa in the way mình

1

4   3

in the way


in the way: có nghĩa là trong cách
hoặc làm trở ngại, chắn lối, ngáng đường
In the way được sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn nói về những loại gì đó thứ có sẵn
ví dụ: there isn't much in the way of entertainment in this place (chỗ này không có nhiều trò giải trí ^_^
chipchi0412 - Ngày 06 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của in the way
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nhac dj theo hcm chu nguoi >>