Ý nghĩa của từ imagination là gì:
imagination nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ imagination. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa imagination mình

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

imagination


Sức tưởng tượng, trí tưởng tượng; sự tưởng tượng. | Điều tưởng tượng. | Khả năng hư cấu (trong văn học). | Khả năng sáng tạo. | : ''to apply a mythod with '''imagination''''' — áp dụng sáng tạo m [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

imagination


[i,mædʒi'nei∫n]|danh từ sức tưởng tượng, trí tưởng tượng; sự tưởng tượng điều tưởng tượng khả năng hư cấu (trong (văn học)) khả năng sáng tạoto apply a method with imagination vận dụng sáng tạo một ph [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn
<< illusion imide >>