Ý nghĩa của từ if you know what i mean là gì:
if you know what i mean nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ if you know what i mean. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa if you know what i mean mình

1

1   0

if you know what i mean


Nghĩa của cụm từ: Nếu bạn hiểu ý của tôi.
Ví dụ 1: Tôi đã nhận được kết quả không như ý muốn nếu bạn ý của tôi là gì. (I have received unexpected result if you know what I mean).
Ví dụ 2: Nếu bạn có thể hiểu được ý tôi nói, tôi sẽ kể tiếp sự việc này cho bạn. (If you know what I mean, I will keep telling you what is happend).
nghĩa là gì - Ngày 10 tháng 6 năm 2019

2

3   3

if you know what i mean


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
hansnam - Ngày 27 tháng 7 năm 2013   NSFW / 18+

3

2   4

if you know what i mean


bạn hiểu tôi nói gì không
Duong kim son - Ngày 14 tháng 9 năm 2013

4

2   4

if you know what i mean


bạn hiểu tôi nói gì không
Duong kim son - Ngày 14 tháng 9 năm 2013

5

2   4

if you know what i mean


bạn hiểu tôi nói gì không
Dương - Ngày 14 tháng 9 năm 2013

Thêm ý nghĩa của if you know what i mean
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< ich liebe dich ilusm >>