Ý nghĩa của từ ideal là gì:
ideal nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ideal. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ideal mình

1

2   1

ideal


Quan niệm, (thuộc) tư tưởng. | Chỉ có trong ý nghĩ, chỉ có trong trí tưởng tượng, tưởng tượng. | Lý tưởng. | (thuộc) mẫu mực lý tưởng (theo Pla-ton). | [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

2   2

ideal


[ai'diəl]|tính từ|danh từ|Tất cảtính từ (thuộc) quan niệm, (thuộc) tư tưởng chỉ có trong ý nghĩ, chỉ có trong trí tưởng tượng, tưởng tượng lý tưởngan id [..]
Nguồn: tratu.vietgle.vn

Thêm ý nghĩa của ideal
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< idea inculpate >>